Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

ZDROWEGOTOWE.pl

 

DEFINICJE

 

1.    Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.zdrowegotowe.pl

2.    Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu,

3.    Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin,

4.    Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.

5.      Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: DC FOOD Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa. NIP: 7010485250.

6.    Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

7.    Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)

8.    Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży Zestawów oraz usługa Konta.

9.    Konto - dostępna dla Kupującego tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której może on dokonywać zakupów Zestawów, dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, inne dane; także Usługa polegająca na udostępnieniu Konta i jego funkcjonalności,

10.  Zestaw, Towar – sprzedawane w Serwisie zestawy gotowych posiłków, obejmujących od jednego do pięciu posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),.

11.  Cennik – cennik obejmujący ceny Zestawów w zależności od ilości posiłków, ich kaloryczności oraz okresu zamówienia. Cennik dostępny jest na odnośnej podstronie Serwisu (www.zdrowegotowe.pl/cennik/).

12.  Polityka Cookies – polityka Serwisu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem: http://www.zdrowegotowe.pl/cookies/.

13. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies.

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

1.    Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

2.    Regulamin określa w szczególności:

a)    rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b)    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c)    warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d)    tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 

§ 2

1.    Kupujący akceptuje Regulamin.

2.    Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż Zestawów. Rodzaje Zestawów wraz z ich ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Serwisu.

3.    Umowa zawierana jest w języku polskim.

4.    Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

 

 

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

 

§ 4

1.    Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .

2.    Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer : 530 000 552,  e-mailem – info@zdrowegotowe.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

 

PROCEDURA ZAMÓWIENIA ZESTAWÓW

§ 6

1.    Kupujący składa zamówienie z poziomu Konta poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia i przesłanie go do Serwisu, przy czym wybór zamawianych Zestawów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

2.      W czasie procedury zamawiania Kupujący składa swój Zestaw wskazując liczbę posiłków (między 1 a 5 posiłkami) i ich wersję kaloryczną oraz określa domyślny wariant menu (klasyczny lub bezmięsny), a także wskazuje dokładne dni na jakie zamawia Zestawy. Ponadto  Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko, płeć, numer telefonu oraz adres dostawy w tygodniu jak i w soboty i święta.

3.      Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia (przycisk „wstecz”).

4.      Procedura składania zamówienia kończy się przez zaakceptowanie Regulaminu oraz wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia na końcu formularza.

5.      Zamówienie złożone przez Kupującego pozostaje nieaktywne do momentu telefonicznego potwierdzenie ze strony Sprzedającego. Podczas rozmowy telefonicznej z Kupującym zostają potwierdzone godziny dostawy. Wtedy z potwierdzeniem zamówienia Sprzedający przesyła Kupującemu Regulamin oraz link do systemu płatności.

6.      Kupujący dokonuje płatności za zamówione Zestawy. Jest to moment zawarcia Umowy.

 

§ 7

1.    Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

2.      W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na żądanie Kupującego, Sprzedający zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

 

DOSTAWA

 

§ 8

1.      Dostawa realizowana jest wyłącznie w obrębie Warszawy oraz jej najbliższych okolic. Szczegółowy obszar dostawy, w których realizowane są dostawy znajduje się na stronie głównej Serwisu w obszarze Dostawa.

2.      Dostawa zamówionych Zestawów rozpoczyna się od wybranej przez Kupującego daty i realizowana jest każdego dnia objętego zamówieniem w godzinach oraz na adres podany przez Kupującego zgodnie z harmonogramem dostaw wskazanym na Koncie użytkownika.

3.      W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Zestawów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 18 stosuje się.

4.      Kupujący może rozwiązać Umowę także z innych ważnych przyczyn. W tym przypadku Kupujący dokonuje rozwiązania za trzydniowym uprzedzeniem.

5.      W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Zestawów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Zestawów w tym dodatkowym terminie, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 18 stosuje się.

6.      Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niezrealizowanego jeszcze zamówienia. Przy czym w takim wypadku wartość zrealizowanych dostaw rozlicza się odpowiednio do okresu realizowania tych zamówień, zgodnie z Cennikiem.

7.      Kupujący może zmienić termin dostawy, ale musi to uczynić nie później niż do godziny 11.00 w dzień roboczy poprzedzający uprzednio ustalony dzień dostawy.

 

§ 9

Dostawa zamówionych Zestawów standardowo realizowana jest przez personel Sprzedającego lub pracującą na zlecenie Sprzedającego firmę kurierską..

 

 

CENA I PŁATNOŚCI

 

§10

1.    Ceny Zestawów podane są w Cenniku.

2.    Ceny Zestawów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce oraz koszt dostawy.

§ 11

Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką paragon, rachunek lub fakturę.

 

§ 12

Kupujący dokonuje płatności za pośrednictwem internetowego systemu płatności transferuj.pl

 

 KONTO

§ 13

1.            Założenie Konta jest obligatoryjne dla użytkowników chcących korzystać z Usług.

2.            Konto ma na celu ułatwienie użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Serwisu.

3.            Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.

4.                  Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego, w którym należy podać adres e-mail oraz hasło do Konta..

5.                  Dane do Konta każdy użytkownik podaje dobrowolnie. Na żądanie użytkownika podane dane będą zmodyfikowane. W tym samym trybie z Serwisu zostanie usunięte Konto użytkownika. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta.

6.                  Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zatwierdź” na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie przesłana treść warunków na jakich została zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.

7.                  Zatwierdzenie wprowadzonych danych zgodnie z ust. poprzedzającym, jest momentem zawarcia Umowy. Umowa o świadczenie usługi Konta jest zawierana na czas nieokreślony.

8.            Niezależnie od przesłanych użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana użytkownikowi na jego wniosek.

9.            Założenie Konta jest bezpłatne.

10. Użytkownik ma możliwość oceniania menu maksymalnie do dwóch dni wstecz.

11. Użytkownik może wybierać menu zgodnie z ustalonym jadłospisem przez Sprzedającego. Sprzedający nie gwarantuje, że Kupujący będzie mógł wybrać menu z góry na cały czas trwania zamówienia.

12. Sprzedający nie gwarantuje, że Kupujący będzie miał możliwość wyboru menu na każdy dzień zamówienia (np. w weekendy, możliwy jest tylko wybór obiadu).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 

§ 14

1.    Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zestawy bez wad.

2.    Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady Zestawów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

3.    Sprzedający informuje, że Zestawy obejmują posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające.

 

§ 15

1.      Jeżeli Zestaw posiada wadę, Kupujący może:

a)    żądać usunięcia wady przez Sprzedającego

b)    żądać wymiany Zestawu na nowy

c)    żądać obniżenia ceny

d)    odstąpić od Umowy

1.    Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Zestaw na wolny od wad albo wadę usunie.

2.    Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Zestawu na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Zestawu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Zestawu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

3.    W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Zestawu ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.

4.    W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.

5.    Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Zestawu lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6.      Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Zestawu wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

§ 16

1.      Reklamacje dotyczące Zestawów mogą być składane : pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, telefonicznie, mailowo na adres info@zdrowegotowe.pl..

2.    W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.

3.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.

4.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

 

§ 17

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Zestawu przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Zestawów. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Zestawów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.

 

§ 18

W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

     § 19

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, ponieważ przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Istnieje możliwość rozwiązania Umowy zgodnie z przepisem § 8 ust 4.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 20

1.    Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących.

2.    Kupujący w toku procedury zamówienia Usług, dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

3.    Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

4.    W każdym czasie Kupujący mogą zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących ich osoby.

5.    Kupującym przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

 

§ 21

1.    Serwis posługuje się plikami Cookies.

2.    Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą.

3.    Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Cookies.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22

1.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

2.    Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem  oprócz usług określonych w Regulaminie.

 

§ 23

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.

 

§ 24

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2.    Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.

3.    Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej.

4.    W przypadku Umów dotyczących usługi Konta zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeśli spełnione zostały wymogi określone w art. 384 oraz 384¹ Kodeksu cywilnego, to jest wtedy gdy Kupujący został prawidłowo powiadomiony  o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu wprowadzałaby nowe opłaty lub podwyższała już istniejące, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy.

5.    W przypadku Umów sprzedaży zawieranych poprzez Serwis, zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień Konsumentów, które nabyli oni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w szczególności miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy sprzedaży.

 

 

 

Ciasteczka to jedyna niedietetyczna rzecz u nas. Korzystamy z nich w celu świadczenia usług. Zmiana ustawień plików cookie jest możliwa w każdym momencie.